Miljø

Vi sikrer miljøet i jord, luft og grundvand på din ejendom

I Danmark er der registreret over 30.000 forurenede eller muligt forurenede grunde, og der er med al sandsynlighed mange flere, som ikke er opdaget.

Er du ejer eller bruger af en grund, som er kortlagt på grund af jordforurening, er du forpligtet til, at forureningen skader mindst muligt. Du skal blandt andet anmelde flytning af jord og anmelde fund af ny forurening.

Andreasen & Hvidberg hjælper dig gennem hele processen. Vi fastslår forureningens kilde og omfang og kommer med løsningsforslag i henhold til afgrænsning, oprensning eller forsegling af forureningen.

Undersøg for forurening, inden du køber eller sælger

En stor del af forureningen i Danmark skyldes fortidens industri. I takt med, at flere af de gamle industriområder i byerne omdannes til boliger og kulturelle formål, stiger behovet for at få undersøgt omfanget af forurening.

Overvejer du at købe en byggegrund eller en ejendom, hvor grunden enten er områdeklassificeret eller V1-kortlagt, anbefaler vi at du får udarbejdet en miljøhistorik og efterfølgende om nødvendigt gennemført en forureningsundersøgelse, der klarlægger omfanget af forurening og sundhedsrisiko på grunden. Vi har stor erfaring med forureningsundersøgelser og kan hjælpe dig med at få overblik over, om der er forhold omkring jord og grundvand, der kan give hindringer for dit byggeprojekt.

 

Skal du sælge en grund eller en ejendom, hvor der er mistanke om forurening, anbefaler vi også en forureningsundersøgelse. Det er vores erfaring, at problemer med forurening af jord eller grundvand kan medføre betydeligt værditab i en handel.

Brug Andreasen & Hvidberg som miljørådgiver, så får du et solidt grundlag at bygge på – uanset om du er privat borger, virksomhedsejer, developer, entreprenør eller offentlig myndighed.

Forureningsundersøgelse

Når vi indleder en forureningsundersøgelse, ser vi på grundens historik, herunder tidligere forureningskilder, boringer samt nuværende forureningskilder. Det gør os i stand til at udarbejde en risikovurdering, der belyser de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Vi vurderer risikoen for spredning og eksponering i forhold til blandt andet indeklima, udeluft, grundvand og overfladevand.

Med afsæt i forureningsundersøgelsen hjælper vi med afgrænsning og oprensning, herunder rådgivning i forhold til bortskaffelse eller forsegling af forurenet jord. Hvis der konstateres forurening på grunden, skal det meldes til myndighederne. Vi sørger for koordinering med myndighederne gennem hele processen, således at forureningen håndteres og forurenet jord bortskaffes efter gældende regler.

Genanvendelse af jord

Ved byggeprojekter og anlægsarbejder er det ofte en økonomisk fordel at genanvende så stor en del af den udgravede jord som muligt. Andreasen & Hvidberg hjælper dig med at undersøge jorden for at fastslå, hvor meget af jorden, der kan genanvendes, og hvor meget der skal bortskaffes. 

Vi hjælper dig efterfølgende med tilsyn og kontrol af genanvendelsen af jord på grunden, herunder komprimeringskontrol. Viser det sig, at en del af jorden ikke kan genanvendes på grund af forurening, hjælper vi dig også med håndtering af overskudsjord, herunder kontakt til myndighederne.

Utæt olietank

Har du en utæt olietank, eller en mistanke herom, kan Andreasen & Hvidberg hurtigt og effektivt undersøge, om der er sket forurening af den omkringliggende jord.

Når forureningens omfang er fastslået rådgiver vi dig om oprensning og bortskaffelse af både olietank og forurenet jord. Vi gennemfører boringer og samler efterfølgende resultaterne i en rapport, der kan bruges som dokumentation til myndighederne.

Gennem hele forløbet tilbyder vi at hjælpe dig med håndtering af kontakten til myndighederne. Og når den forurenede jord skal flyttes til en godkendt modtager, kan vi håndtere anmeldelsen for dig.

Environmental due diligence (EDD)

Ved en ejendomshandel er det en stor fordel for både køber og sælger at få foretaget en environmental due diligence (EDD), der undersøger ejendommen for forurening af jord, grundvand og miljøfremmede stoffer (fx bly, PCB, chlorerede paraffiner, tungmetaller og asbest).

Vi foretager en detaljeret kortlægning af kilder til forurening og foretager en risikovurdering i henhold til arealanvendelse, grundvand og recipienter. Desuden foretager vi en prissætning af oprensning/afværge af eventuelle forureninger og afdækker geotekniske risici.

Med en EDD får køber og sælger et overblik over forureningsforhold samt økonomisk risiko ved ejendommen og eventuelle krav fra myndighederne. Dermed sikrer vi begge parter et solidt grundlag at indgå en handel på.

Miljøscreening af bygninger

Ved renovering eller nedrivning af bygninger opstår der ofte problemer med miljøfremmede stoffer som bly, PCB, chlorerede paraffiner, tungmetaller og asbest.

Det er et krav i lovgivningen, at materialer med indhold af miljøfremmede stoffer håndteres og bortskaffes efter særlige regler for arbejdsmiljø og affald.

Vi hjælper dig gennem hele processen fra gennemgang af bygninger og udtagning af materialeprøver til håndtering og bortskaffelse af problematiske bygningsdele. Vi varetager også den løbende kontakt til myndighederne og holder derfor overblikket hele vejen fra den indledende kortlægning til de sidste bygningsdele er brudt ned og kørt væk.

Ellidshøj Jorddepot

Andreasen & Hvidberg A/S administrerer Ellidshøj Jorddepot, der modtager ren jord (kategori 1) uden fremmedlegemer.

Har du spørgsmål til Tro- og Loveerklæringen, analyseantal, §52 ansøgning eller anmeldelser af jordflytninger i al almindelighed? Så ring til os på tlf. 98 14 32 00 eller send en mail på jordflytning@aogh.dk.

Har du spørgsmål til modtagerkontrol, tipning af jord, eller priser for modtagelse af jord? Kontakt Jesper Duus hos Ellidshøj Jorddepot på tlf. 30 70 13 67

Generel dispensation

Tro- og Loveerklæring

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815