Leveringsbetingelser

Ansvar

Andreasen & Hvidberg A/S´ levering sker i henhold til Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89, med de tilføjelser og ændringer som fremgår af nærværende leveringsbetingelser.

Andreasen og Hvidberg A/S har erhvervsansvars- og rådgivningsansvarsforsikring hos Tryg, police nr. 670-8.054.409.

For geotekniske opgaver vil det samlede ansvar ikke kunne overstige kr. 2.500.000,- per enkeltsag. For miljøopgaver vil det samlede ansvar ikke kunne overstige kr. 250.000,- per enkeltsag.

For sager, hvor der ønskes større ansvar, kan der tegnes en særskilt projektforsikring.

Rekvirenten friholder Andreasen & Hvidberg A/S for evt. tredjemandsansvar ud over de nævnte ansvarsbegrænsninger.

Et eventuelt forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. Andreasen & Hvidberg A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Annullering af ordre inden udførelse kan alene finde sted efter forudgående aftale, og er altid betinget af, at Andreasen & Hvidberg A/S forbeholder sig ret til fuld omkostningsdækning.

Aftale om løsning af opgaver

Andreasen og Hvidberg A/S forudsætter for opgavens løsning, at rekvirenten oplyser opgavens formål og fremlægger alle væsentlige informationer.

Jordbundsundersøgelser, geoteknisk- og miljøteknisk rådgivning udføres efter skriftligt tilbud eller andet aftalegrundlag. Hvis et sådant ikke foreligger, afregnes ydelserne efter medgået tid til Andreasen & Hvidberg A/S gældende standardrater.

Ophavsret og ansvar

Andreasen og Hvidberg A/S har ret til at udnytte data og resultater i form af knowhow i forbindelse med løsning af andre opgaver, udviklingsarbejder m.m.

Offentliggørelse af Andreasen og Hvidberg A/S skriftlige materiale må kun ske i sin helhed og med kildeangivelse. Uddrag og i citatform må kun ske efter forudgående skriftlig aftale herom.

Andreasen og Hvidberg A/S fralægger sig erstatningsansvar for tab og skader, som måtte indtræffes, såfremt Andreasen og Hvidberg A/S’ vurderinger og anbefalinger anvendes til andre formål end de, som Andreasen og Hvidberg A/S er blevet gjort bekendt med.

Betalingsbetingelser

Betaling skal være Andreasen og Hvidberg A/S i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse skal der betales rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

Standardforbehold

Det er forudsat, at der er fri og uhindret adgangsforhold til borestederne for Andreasen & Hvidberg A/S boreværker.

Der tages forbehold for hindringer i jorden herunder store sten/betonfundamenter/forurening osv., som Andreasen & Hvidberg A/S ikke er herre over, som måtte medføre gener for arbejdets udførelse, eller som vores boreværker/boreformænd ikke kan/må gennembore, hvilket kan betyde reduktion i boredybden i forhold til den planlagte boredybde. Kræves borearbejdet alligevel gennemført på trods af vi har oplyst, at en fortsættelse af borearbejdet vil/kan betyde ødelæggelse eller tab af boregrej mv., vil eventuelle skader på boregrej eller andet ekstra udstyr/forbrug blive afregnet særskilt efter regning.

Opbrydning af belægninger og retablering med asfalt/betonfliser eller sand/grusfyld er som udgangspunkt indeholdt i prisen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Opboret jord efterlades med mindre andet er skriftligt aftalt.

Sløjfning af boringer er ikke indeholdt i priser med mindre andet er skriftligt aftalt.

De optagne jordprøver opbevares til 1 mdr. efter rapporten er afleveret, med mindre andet er aftalt.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815