Geoteknik

Over 60.000 jordbundsundersøgelser: Et solidt grundlag at bygge på

Spritfabrikken i Aalborg, det nye Stigsborg Havnefront, flytningen af Rubjerg Knude Fyr og jernbanen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn. Andreasen & Hvidberg er en foretrukken geotekniker, når undergrunden er en udfordring for bygherrer i Nordjylland, og der er brug for geoteknik og jordbundsundersøgelse.

Vi har over 50 års erfaring med at yde kompetent rådgivning inden for geoteknik med afsæt i et stærkt nordjysk lokalkendskab. Vi kender jordens formationer og er anerkendt for vores evne til at finde løsninger, der sikrer fremdrift i projekterne.

Som geotekniker står vi både for rådgivningen og udfører selv boringerne med egne borerigge. For hos Andreasen & Hvidberg er vi ikke bange for at få jord under neglene!

Bygge- & anlægsprojekter

Ethvert byggeri og anlægsprojekt bør tage afsæt i en grundig geoteknisk undersøgelse, der kortlægger jordlag og grundvand. Andreasen & Hvidberg er specialist i geoteknik med erfaring fra mere end 60.000 jordbundsundersøgelser. Det er din sikkerhed for, at du får et solidt grundlag at bygge på.

Som bygherre vil du langt hellere bruge pengene på flot arkitektur, der vækker opsigt, end på beton og armering, som ingen kan se. Hos Andreasen & Hvidberg er vi specialister i geoteknisk beregning af jordens styrkeparametre og dimensionering af fundering. Som geotekniker har vi talrige eksempler på, at bygherrer kan opnå betydelige besparelser ved at inddrage os til at foretage jordbundsundersøgelser tidligt i processen. Det gælder både i forhold til at optimere konstruktioner og i forhold til at undgå sætningsskader på nærliggende ejendomme gennem vibrationsmåling og fotoregistrering.

Brug os som geotekniker til projektering af konstruktioner til midlertidig og permanent fundering af enhver art; pladefundament, pælefundering, spuns, københavnervæg, støttemur, indfatningsvæg, jordanker, nedsivningsanlæg og meget mere.

Veje & kloak

Vejarbejde og kloakarbejde er komplekse størrelser, fordi projektet ofte udføres i bebygget område, hvor der er mange faktorer at tage hensyn til. 

Hos Andreasen & Hvidberg hjælper vi dig med at tage alle geotekniske forholdsregler, inden arbejdet går i gang: Hvordan ser jordlagene ud? Hvor højt står grundvandsspejlet? Er der konstruktioner i nærheden med risiko for sætningsskade? Er der brug for midlertidig afstivning? Og hvordan skal en eventuel pumpestation dimensioneres?

Alt det og meget andet får du styr på med Andreasen & Hvidberg som din specialist i geoteknik. Vi har omfattende erfaring med veje, kloakering og jernbaner, og vi kan bistå bygherrer, entreprenører og rådgivere med kompetent geoteknisk rådgivning.

Andreasen & Hvidberg kan hjælpe med dimensionering af spuns og pæle ved alle former for bygge- og anlægsarbejder, herunder midlertidige såvel som blivende konstruktioner. Arbejdet udføres med nyeste designværktøjer/programmer og i overensstemmelse med gældende normer.

Jordbundsundersøgelser

Jordbunden er en af de største ubekendte faktorer i et byggeprojekt eller et anlægsprojekt. Med en jordbundsundersøgelse får du overblikket over jordens sammensætning og minimerer dermed risikoen for ubehagelige overraskelser som merudgifter til fundering eller sætningsskader.

Med en jordbundsundersøgelse analyserer vi jorden på din byggegrund og kortlægger jordlagene. På den baggrund kan vi anbefale den mest optimale funderingsløsning. Som specialist i geoteknik med erfaring fra mere end 60.000 jordbundsundersøgelser sparer vi dig for både tid og penge.

En jordbundsundersøgelse udføres ved at foretage geotekniske boringer i forskellige dybder på grunden. Boringerne udfører vi med egne borerigge og CPT-rigge, og prøverne bedømmer vi i vores eget laboratorium. Resultaterne af en jordbundsundersøgelse sammenfattes i en geoteknisk rapport.

Flere kommuner stiller krav om en jordbundsundersøgelse, før de vil udstede en ibrugtagningstilladelse. Tilsvarende er en redegørelse for jordbundsforholdene en forudsætning for at kunne tegne en byggeskadeforsikring hos flere forsikringsselskaber.

Sætningsskader

Hvis uheldet er ude, og din ejendom slår revner, sørger Andreasen & Hvidberg for, at yderligere sætningsskader begrænses mest muligt. Vi fastlægger omfanget af din sætningsskade, identificerer årsagen og skaber overblikket over, hvilke dele af bygningen der har sat sig.

Sætningsskader viser sig ved dybe, gennemgående revner i fundament, gulv og murværk. Årsagen er bevægelser og manglende bæreevne i jorden under huset. En skadesundersøgelse omfatter typisk en kombination af geotekniske boringer og frigravning af fundamenter på de steder, hvor sætningsskaderne er opstået.

Tilsyn & kontrol

Brug Andreasen & Hvidberg til at udføre geoteknisk tilsyn og kontrol i forbindelse med dit byggeprojekt eller anlægsprojekt. Så sørger vi for, at de ønskede krav for projektet kan overholdes, og at der sikres dokumentation i henhold til kvalitetssikringsplanen. Vi rykker naturligvis hurtigt ud, så du undgår forsinkelser i dit projekt.

Vi fører tilsyn og kontrol ved blandt andet:

  • Fundamentudgravninger
  • Pæleløsninger, herunder integritetstest
  • Udgravninger for udskiftningsløsninger
  • Midlertidig grundvandssænkning
  • Komprimeringskontrol og pladebelastningsforsøg

Komprimeringskontrol

Utilstrækkelig komprimering af indbyggede materialer kan medføre alvorlige skader under og omkring konstruktioner som bygninger og veje. Med Andreasen & Hvidberg får du omfattende specialistviden inden for komprimeringskontrol af fyldmaterialer som råjord, sand og grus. Andreasen & Hvidberg har omfattende specialviden inden for komprimeringskontrol af fyldmaterialer. 

En komprimeringskontrol skal sikre, at fyldmaterialerne er tilstrækkeligt komprimeret til at optage lasterne fra vejkonstruktionen eller bygningskonstruktionen. Samtidig skal en komprimeringskontrol sikre, at der ikke opstår uønskede deformationer af de indbyggede materialer.

Hos Andreasen & Hvidberg anvender vi isotopsondemetoden til indbygning af fyldmaterialer, fordi det er en pålidelig og effektiv metode til at kontrollere, om fyldmaterialet lever op til gældende krav. Samtidig vil du som oftest få resultatet af en komprimeringskontrol med det samme og undgår dermed forsinkelser i dit projekt.

Faldlodsmålinger & pladebelastningsforsøg

Effektive målinger er grundlaget for at udvikle og vedligeholde veje på den mest effektive måde. Andreasen & Hvidberg udfører faldlodsmålinger ved vejprojekter overalt i Nordjylland. Vi udfører målingerne med vores eget udstyr og kan således hurtigt rykke ud, når du har brug for det. Vi udfører også både statiske og dynamiske minifaldlodsmålinger og pladebelastningsforsøg til bestemmelse af E0-moduler.

Laboratorieforsøg

Med byggeriet af et nyt domicil i 2019 råder Andreasen & Hvidberg i dag over et stort geoteknisk laboratorium med topmoderne faciliteter. Her analyserer geologer og laboranter dagligt omkring 200 jordprøver fra geotekniske boringer ved byggeprojekter og anlægsprojekter rundt omkring i Nordjylland.

Med eget topmoderne geoteknisk laboratorium kan vi hurtigt og effektivt levere de data, der skal til for, at vores geoteknikere kan foretage de rigtige vurderinger ude i felten. På den måde sikrer vi, at du som bygherre, developer eller entreprenør får et solidt grundlag at bygge på.

Laboratoriet rummer desuden udstyr til at udføre proctorforsøg og vibrationsforsøg, som vi benytter i forbindelse med komprimeringskontrol. Vi foretager også miljøprøver. Disse analyseres hos en ekstern samarbejdspartner, der er certificeret under Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK).

Nedsivning

Stigende regnmængder medfører øget pres på kloaknet over hele landet, og kommunerne stiller i stigende grad krav om løsninger til nedsivning på egen grund – også kaldet lokal afledning af regnvand (LAR). Andreasen & Hvidberg hjælper dig med at finde den optimale placering og dimensionering til LAR-løsninger som faskiner, regnvandsbede, forsinkelsesbassiner, kassetter eller permeable belægninger.

Som geotekniske specialister foretager vi beregninger af nedsivning af regnvand for både private bygherrer, typehusfirmaer og kommuner. Beregninger af nedsivning af regnvand foretages typisk med afsæt i et dobbeltring infiltrationsforsøg, der har til formål at bestemme den hydrauliske nedsivningsevne direkte på eller tæt ved jordoverfladen.

Et faskineanlæg bør altid placeres det sted på grunden, hvor evnen til nedsivning er størst. Da der ofte er stor variation i nedsivningsevnen inden for korte afstande, er det altid vores anbefaling at foretage supplerende lagfølgeboringer. Det sikrer en detaljeret kortlægning af jorden på din grund og dermed det bedste udgangspunkt for optimal placering af en faskine eller anden form for LAR-nedsivningsanlæg.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815