Fotoregistrering

I forbindelse med større anlægsarbejder som gravearbejder, ramning af pæle, grundvandssænkningen etc. kan omkringliggende bygninger blive udsat for vibrationer. I forbindelse med sådanne arbejder kan det ikke udelukkes, at de kan medføre skader på omkringliggende bygninger, og der kan blive rejst økonomisk krav i forbindelse med påståede skader. For at undgå en tvist mellem husejer og bygherre fotoregistreres ejendommenes tilstand derfor før påbegyndelse af anlægsarbejdet.

Fotoregistrering er en dokumentation af bygningernes tilstand inden anlægsarbejderne går i gang og vil kunne sammenholdes med evt. observerede skader efter anlægsarbejdet for at kunne fastslå, om dette har været skyld i skaden.

Fotoregistreringen har til formål at belyse ejendommenes generelle tilstand, og hvor der konstateres revner bliver disse målt, og der foretages en kategorisering af revnevidderne.

For at undgå yderligere skader på ejendommene som følge af rystelser under anlægsarbejdet anbefales det at opsætte vibrationsmålere. Vibrationsmålere opsættes på udvalgte ejendomme på baggrund af observationer fra fotoregistreringen.